Voltage & Frequency

Country Voltage Frequency Plug
Antigua and Barbuda110V / 220V / 230V60HzA / B
Argentina220V50HzC / I
Aruba110-120V60HzA / B / F
Australia (EST)220-240V50HzI
Australia (CST)220-240V50HzI
Australia (WST)220-240V50HzI
Australia (EDT)220-240V50HzI
Australia (CDT)220-240V50HzI
Austria230V50HzC / F
Bahamas120V60HzA / B
Bangladesh220V50HzC / D / G / K
Barbados115V50HzA / B
Belgium230V50HzE
Belize110V / 220V60HzB / G
Bermuda120V60HzA / B
Bolivia230V50HzA / C
Brazil127V / 220V60HzA / B / C / I
Canada (St. John's, Newfoundland, & Labrador) (NST)120V60HzA / B
Canada (Halifax) (AST)110V / 120V60HzA / B
Canada (Ontario & Quebec) (EST)110V / 120V60HzA / B
Canada (Winnipeg) (CST)110V / 120V60HzA / B
Canada (Alberta) (MST)110V / 120V60HzA / B
Canada (British Columbia) (PST)110V / 120V60HzA / B
Cayman Islands120V60HzA / B
Central African Republic220V50HzC / E
Chile220V50HzC / L
China220V50HzA / I / G
Colombia110V60HzA / B
Costa Rica120V60HzA / B
Croatia230V50HzC / F
Cuba110V / 220V60HzA / B / C / L
Czech Republic230V50HzE
Denmark230V50HzC / F / K
Dominican Republic110V60HzA / B
Ecuador110V60HzA / B
Egypt220V50HzC / F
El Salvador115V60HzA / B / C / D / E / F / G / I / J / L
Finland230V50HzC / F
France230V50HzE
Germany230V50HzC / F
Ghana230V50HzD / G
Greece230V50HzC / F
Greenland230V50HzC / K
Grenada220V / 230V50HzG
Guadeloupe230V50HzC / D / E
Guam110V60HzA / B
Guatemala120V60HzA / B / G / I
Haiti110V60HzA / B
Honduras110V60HzA / B
Hong Kong220V50HzG
Hungary230V50HzC / F
India230V50HzC / D / M
Indonesia230V50HzC / F
Iran230V50HzC / F
Iraq230V50HzC / D / G
Ireland230V50HzG
Israel230V50HzH / C
Italy230V50HzC / F / L
Jamaica110V50HzA / B
Japan100V50Hz / 60HzA / B
Lebanon230V50HzC / D / G
Liechtenstein230V50HzJ
Luxembourg230V50HzC / F
Malaysia240V50HzG
Mexico127V60HzA
Morocco220V50HzC / E
Netherlands230V50HzC / F
New Zealand240V50HzI
Nicaragua120V60HzA
North Korea110V / 220V60HzA / C
Norway230V50HzC / F
Pakistan230V50HzC / D
Panama110V60HzA / B
Papua New Guinea


Paraguay220V50HzC
Peru220V60HzA / B / C
Philippines220V60HzA / B / C
Poland230V50HzC / E
Portugal230V50HzC / F
Puerto Rico120V60HzA / B
Romania230V50HzC / F
Russia (Moscow)230V50HzC / F
Saudi Arabia110V / 220V60HzA / B / C / G
Scotland


Singapore230V50HzG
South Africa230V50HzD / M
South Korea110V / 220V60HzA / B / C / F
Spain230V50HzC / F
Suriname127V60HzC / F
Sweden230V50HzC / F
Switzerland230V50HzJ
Taiwan110V60HzA / B
Thailand220V50HzA / B / C
Trinidad and Tobago115V60HzA / B
Tunisia230V50HzC / E
Turkey230V50HzC / F
Ukraine230V50HzC / F
United Arab Emirates240V50HzG
United Kingdom (UK)230V50HzG
United States (USA) (EST)120V60HzA / B
United States (USA) (CST)120V60HzA / B
United States (USA) (MST)120V60HzA / B
United States (USA) (PST)120V60HzA / B
Uruguay220V50HzC / F / I / L
Venezuela120V60HzA / B
Vietnam220V50HzA / C / G


Return to Help & FAQ